PROGRAMY WŁASNE


Programy własne realizowane w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Markach „Wesoły Skrzat”.

„Polska – moja Ojczyzna”- program patriotyczny mający na celu rozbudzenie w dzieciach poczucia przynależności do wspólnoty narodowej. Celem programu jest kształtowanie  postaw patriotycznych i obywatelskich. Jest realizowany poprzez prowadzenie cyklicznych zajęć dydaktycznych mających na celu kształtowanie poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju.  Dzieci uczestniczą w koncertach  patriotycznych związanych z kalendarzem świąt narodowych oraz  wspólnie z nauczycielami przygotowują  przedstawienia okolicznościowe. W ramach programu będą przygotowywane konkursy plastyczne dla dzieci i ich rodziców.

„Proszę, dziękuje, przepraszam” - program własny wychowawczy „Wesoły Skrzat” zna zasady dobrego wychowania. Ma na celu wszechstronne przygotowanie dziecka do uczestnictwa w życiu społecznym zgodnie z przyjętym systemem wartości. W ramach programu dzieci tworzą własny kodeks postępowania w grupie przedszkolnej. Są motywowani przez wychowawców do przestrzegania norm i zasad panujących w przedszkolu. Uczą się zasad dobrego wychowania poprzez: prawidłowe wzorce reprezentowane przez pracowników placówki , konsekwentne egzekwowanie przez personel  przestrzegania reguł panujących w placówce, zabawę i wspólne przebywanie z rówieśnikami. Są motywowani do prawidłowego zachowania poprzez wypracowany system nagród i pochwał funkcjonujący w placówce.

„ Program adaptacyjny”- ma celu takie działania pedagogiczne, które sprzyjają rozładowaniu negatywnych doznań dziecka związanych z przebywaniem w nowym otoczeniu , w dużej grupie rówieśniczej i z dala od bliskich. Wiąże się to z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa dzieciom przekraczającym po raz pierwszy próg przedszkola;  organizowanie dni otwartych dla dzieci i ich rodziców, przekazywanie informacji na temat działalności przedszkola oraz zapoznanie z normami i zasadami panującymi w placówce.

„Rady na odpady”- program ekologiczny  umożliwia dzieciom poszerzanie i pogłębianie wiadomości zgodnie ze wzrastającymi możliwościami intelektualno – percepcyjnymi. Ukazuje on zależność człowieka od środowiska oraz uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w środowisku naturalnym. Poprzez konkursy plastyczne , cykliczne zajęcia edukacyjne, obserwacje najbliższego otoczenia oraz przygotowywane przedstawienia teatralne o tematyce ekologicznej wpajamy dzieciom podstawowe wiadomości z zakresu edukacji ekologicznej.

„Wesoły Skrzat bawi się w teatr” – program teatralny. Zabawa w teatr jest jednym ze sposobów wychowywania dzieci. Daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, oderwania od rzeczywistości. Rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi. Dzięki kontaktom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, inteligencję, wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohaterów, wnika w ich przeżycia. Dziecko styka się z normami społecznymi, wartościami, bohaterami pozytywnymi i negatywnymi. Dzieci chętnie uczestniczą w przedstawieniach teatralnych odbywających się w naszej placówce, mają organizowane wycieczki do teatru oraz sami przygotowują przedstawienia teatralne w ramach zajęć/warsztatów teatralnych prowadzonych w naszym przedszkolu.

„Kiedy Tygrysy mają kaprysy”- program profilaktyczny mający na celu zapobieganie  trudnym sytuacjom w przedszkolu realizowany przez psychologa zatrudnionego w naszej placówce. Daje wsparcie wychowankom i nauczycielom w przezwyciężaniu konfliktów i trudności występujących na co dzień.